Strategis logo

 • Poszerz z nami swoje perspektywy!

  Możliwość korzystania ze środków unijnych to nie tylko ogromna szansa na pozyskanie dodatkowego finansowania, ale przede wszystkim na poszerzenie perspektyw dotyczących rozwoju oraz poprawy konkurencyjności firmy.

  więcej...

 • W gronie najlepszych firm doradczych

  Wg rankingu miesięcznika „Fundusze Europejskie” znajdujemy się w czołówce najbardziej skutecznych polskich firm doradczych pozyskujących środki na innowacyjne inwestycje, na równi z takimi liderami światowymi jak np. firma konsultingowa Ernst & Young. *)

  więcej...

 • Sięgnij po dotacje na e-biznes

  Masz pomysł na portal społecznościowy, nową usługę świadczoną przez Internet, zamierzasz wdrożyć w swojej firmie nowe rozwiązania z dziedziny e-biznesu? Sięgnij po unijne dotacje z Programu Innowacyjna Gospodarka.

  więcej...

 • Poznaj 7 Cudów Funduszy Europejskich

  Nasi eksperci realizują dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego konkurs na najciekawsze atrakcje turystyczne, które powstały dzięki Funduszom Europejskim.

  więcej...

 • Do 2 mln złotych dotacji na wspólne prowadzenie biznesu przez Internet

   

  Współpracujesz lub chcesz rozpocząć współpracę ze swoimi partnerami biznesowymi w oparciu o rozwiązania elektroniczne, zautomatyzować komunikację handlową oraz koordynację działań pomiędzy przedsiębiorstwami? 
  Sięgnij po dotacją na projekt B2B!


  więcej...

Na wieś(ć) o dotacjach

28 czerwca rusza konkurs dla firm działających na obszarach wiejskich. Pomoc skierowana jest do mikroprzedsiębiorstw, które często w starciu z większymi firmami oraz projektami w ramach Programów Regionalnych nie mają dużych szans powodzenia.  

Brak kapitału to jedna z największych barier dla niewielkich firm w procesie wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku. Problemy związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania z przeznaczeniem na działalność usługową najczęściej napotykają mikro przedsiębiorstwa działające na obszarach wiejskich. 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to źródło wsparcia stworzone z myślą o niewielkich, zatrudniających maksymalnie 10 osób firmach, działających na obszarach wiejskich. Mogą liczyć na pomoc z tytułu inwestycji związanych zarówno z tworzeniem całkiem nowej działalności, jak i z rozwojem już istniejącej, zaś pomoc w postaci zwrotu części kosztów może sięgnąć nawet połowy wartości inwestycji. Celem wsparcia jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy tych obszarów,  a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Na aktywizację obszarów wiejskich w tym zakresie na lata 2007-2013 przewidziano kwotę ponad 2 mlnd EUR!

Kto może skorzystać z dofinansowania

Podmiot podejmujący albo wykonujący działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca – osoba fizyczna (która jest pełnoletnia, nie ukończyła 60 roku życia i nie podlega przepisom o ubezpieczeniu rolników w pełnym zakresie), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - mająca miejsce zamieszkania/siedzibę w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców.

Na co można uzyskać dofinansowanie

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług dla ludności.

Pomoc może być przyznana jeśli:

 • inwestycja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku, 
 • wartość inwestycji to ponad 20 tys. PLN 
 • inwestycja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym, 
 • siedziba/oddział lub miejsce zamieszkania  przedsiębiorcy (a  w przypadku inwestycji związanej z nieruchomością – miejsce położenia nieruchomości) znajdują się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) 
 • biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące:

 • utworzenia nowej firmy, 
 • rozbudowy/rozwoju i poprawy konkurencyjności prowadzonej już działalności.

W ramach dotacji można sfinansować: 

 • przeprowadzenie koniecznych prac budowlanych/remontowych,
 • zlecenie zagospodarowania terenu, 
 • zakup potrzebnych maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej,
 • zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą.
Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy sprawdzą i przedstawią Państwu szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie.
 
Aleksandra Rostocka
Kierownik Działu Funduszy Europejskich
tel. 698 952 209

Dane kontaktowe:

Strategis Sp. j.
ul. Astrów 6
43-300 Bielsko-Biała
tel./faks (33) 498 66 06
e-mail: biuro@strategis.pl

Copyright © 2010 Strategis. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Lizard Media